MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Rehabilitering

Tidig återgång i arbete är viktigt

Rehabilitering innebär att man får tillbaka något man förlorat. För arbetstagaren som hamnat i en svår situation handlar det om att få tillbaka sin arbetsförmåga, hälsa och livskvalitet. För verksamheten handlar det om att få tillbaka den arbetsförmåga, erfarenhet och kompetens som arbetstagaren har. Det är viktigt ur både mänsklig och ekonomisk synvinkel. Arbetstagarens motivation att komma tillbaka i arbetet är störst i början av sjukskrivningen. Det är därför viktigt att påbörja rehabilitering så tidigt som möjligt. Ett tidigt bedömningssamtal med företagssköterskan är ofta en bra start både vid hög korttidsfrånvaro och vid en längre sjukskrivning för att utröna vilka vägar som kan leda tillbaka till hållbar arbetsförmåga och hållbart arbete. Handlar sjukfrånvaron om arbetsmiljö, egen hälsa eller både och?