MaritiMed företagshälsovård på hjul i Halland & Västra Götaland mobil

Hälsoprofilsbedömning

Hälsoprofilsbedömning (HPB) är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil. Den avgörande faktorn för att uppnå en bättre hälsa är att förändra sina levnadsvanor.
Företagssköterskan hjälper deltagaren att bland annat se sina möjligheter inför en livsstilsförändring.
Företagshälsovården följer lagstiftning runt Tystnadsplikt och sekretess.
Hälsoprofilsbedömningen innehåller ett frågeformulär med frågor runt livsstil, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, mediciner, symtom och upplevd hälsa. Mätning av vikt, midjemått, blodtryck, kolesterol, blodsocker samt ett konditionstest på cykel.
Resultaten sammanställs i en personlig profil, med individuell handlingsplan om så önskas.  
Om avvikande resultat eller mätvärden framkommer hänvisas deltagaren till medicinsk utredning eller annan åtgärd.

Genom uppföljande Hälsoprofilsbedömningar kan resultat ses av ändrade levnadsvanor och förändrad arbetsmiljö.

Syftet är också att ge företag underlag och grund för fortsatt strategiskt hälsoarbete.
Företaget erbjuds om 15 deltagare eller fler (enl. Socialstyrelsens rek.) en sammanställning av Hälsoprofilsbedömningarna. En jämförelse mellan Hälsoprofilsbedömning 1 och 2 kan utvärdera effekter av eventuella hälsosatsningar som görs.

Uppföljning av Hälsoprofilsbedömning

Resultaten i en Hälsoprofilsbedömning kan motivera deltagaren till förändringar för att nå hållbar hälsa. Startsträckan till en livsstilsförändring varierar  - kortare eller längre tid kan behövas. Medicinsk uppföljning (på eget ansvar) sker hos vårdcentral t.ex vid ett förhöjt blodtryck eller förhöjt blodsocker. Uppföljning hos beteendevetare alternativt sjukgymnast/ergonom eller företagsläkare godkänns hos företagsledning. Uppföljning/vidare handläggning av arbetsrelaterad ohälsa hos företagshälsovården godkänns av företaget.